Шта је насиље?

Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства деце/ученика.

Насиље може имати различите форме/облике:

• Физичко насиље се односи на понашање које доводи до стварног или потенцијалног телесног повређивања детета/ученика.Примери физичког насиља су: ударање, шутирање, гурање, шамарање, чупање, дављење, бацање,гађање, напад оружјем, тровање, паљење, посипање врућом водом, ускраћивање хране, сна и сл.

Leave a Reply

Enjoy this blog? Please spread the word :)