ОШ Север Ђуркић

О школи

Наша школа је двојезична. На почетку школске 2013/2014. године у школу је уписано 527 ученика, распоређених у 28 одељењa: 20 одељења на српском наставном језику и 8 одељења на мађарском наставном језику. Настава је организована у две смене. Једну смену чине ученици од I-IV разреда, а другу ученици од V-VIII разреда. Већина ученика наше школе је из самог града Бечеја, а одређен број су путници из околних места, Милешева, Дрљана, Новог Села, Бачког Петровог села. У школи је запослено 74 радника. Имамо млад стручан наставни кадар. У школи негујемо добре мађунационалне односе, тимски рад, отворени смо за сарадњу, бринемо о заштити животне средине (еколошка секција, имамо компостер) негујемо спортски и такмичарски дух код деце. Специфични смо по добрим резултатима на такмичењима и завршним испитима, као и по томе што одржавамо радионице за будуће прваке и негујемо мултикултурални идентитет средине у којој живимо. Поред информатике, наша школа је понудила као изборне предмете: мађарски језик са елементима националне културе, чуваре природе, народну традицију, лепо писање, хор и оркестар, цртање, сликање и вајање. Ми смо једина школа у нашој Општини у којој ученици као други страни језик могу да уче, поред немачког језика и шпански језик.

Визија школе – Желимо да постанемо школа која ће бити препознатљива у граду и шире по квалитетном образовању ученика, који ће имати компетенције за даље школовање и применљиво знање, као и школа која ће путем акција у сарадњи са Ђачким парламентом и свим расположивим ресурсима друштвене средине радити на развоју и подизању културне свести ученика наше школе.

Мото школе – На основу анализе рада на ШРП као и издвајања приоритета, мото школе је да се на основу обуке наставника за образовне стандарде, побољша наствани процес, подигне ниво културне свести, активнијим учешћем ученика у самом наставном процесу где ће стећи применљива знања и копетенције потребне за даље образовање.

 

Превенција насиља у школи

• Школа без насиља

Датум када је школа започела реализацију програма 30.10.2012.

Ко је обезбедио средства:

Име и презиме ментора: Маргарита Берчек

Добила плакету у октобру 2012. године.
 

• Искуство у Школи без насиља

Бити део програма „Школа без насиља“ за нашу школу, ученике као и целокупан колектив, има велики значај. Свака планирана акција и активност имала је и низ добробити, али и низ подручја на којима је требало уложити додатни напор. Кроз разговоре са децом и родитељима, као и низ идеја који су запослени у нашој школи имали, превазишли смо изазове са којима смо се сусретали.
 

• Тим за заштиту деце од насиља

Тим за заштиту деце од насиља ОШ «Север Ђуркић»
чланову тима
 1. Бранкица Тапавица
 1. Далила Дујаковић, секретар школе (правник)
 1. Милка Пашин, педагог школе
 1. Бланка Окука, психолог школе
 1. Саша Љубовић, наставник математике

 

 1. Биљана Јовић, наставник веронауке
 1. Ружица Срдановић, наставник разредне наставе
 1. Ангелина Гортва, наставник разредне наставе
 1. Лука Пејић, представник Ђачког парламента
 1. Андреа Галго Ференци, представник локалне управе
 1.  Душка Мишковић, представник родитеља

 

• Програм заштите деце од насиља

Програм заштите деце од насиља је саставни део Школског програма и Годишњег плана рада школе. У њима се налази План тима за заштиту деце/ученика од насиља, дефинисани су основни појмови који се тичу вршњачког насиља, као и врсте и облици насиља. Основни принципи, циљеви програма и процедуре у интервенцији су такође део програма заштите деце од насиља. Нови део овог програма тиче се унутрашње и спољашње заштитне мреже, које имају за циљ повећање безбедности ученика у и ван школе, као и сарадњу школе са осталим институцијама.

• Активности наставника

Активност наставника се састоји осим превенције сваког облика насиља, стварње позитивне атмосфере и повећање емоционалне кохезије. Једно од задужења наставника, као и свих запоселних, је и евидентирање било којег акта насиља на посебном образцу за евидентирање и документовање насиља. Такође, њихов задатак је и упућивање ученика коме се све могу обратити уколико су сведоци или жртве насиље.
 

Тим за заштиту деце од насиља, стручна служба и директор школе су били, у децембру 2013. године, на дводневном семинару „Насиље и злостављање путем електронског насиља“ који је одржан од стране Центра за девијантно понашање из Новог Сада.

На часовима ЧОС-а одељењске старешине су одржавале низ превентивних радионица. Неке од тема одржаних радионица су ненасилна комуникација, толеранција, поштовање, итд. Циљ ових радионица је стицање знања и вештина за смањивање насиља.

Осим радионица, одељењске старешине су са својим ученицима одредили правила понашања: „одељењска правила“. Ова правила су исписана на хамер папиру који су ученици украсили и који је окачен у свакој учионици.

Родитељски састанци су још један део деловања наставника. На родитељским састанцима родитељи добијају информације о њиховим правима и дужностима, учествују у радионицама и обавештавају се о догађајима који се тичи програма Школа без насиља.
 

• Активности ученика

На почетку школске године именовани су чланови и координатор Вршњачког тима. Вршњачки тим чине ученици 7. и 8. разреда, а активно сарађују са члановима Ђачког парламента. Први задатак била је промоција тима осталим ученицима и упознавање ученика са начином рада, њихово укључивање, као и које особине и способности могу да допринесу раду тима. На састанцима чланови уче шта је то сарадња, тимски рад, планирају акције тима акције тима, уче које вредности треба неговати и како да кроз комуникацију и уважавање решавају проблеме у школи.

Кутија поверења је на видном месту у школи, у холу школе и у њој ученици остављају своја мишљења, предлоге и поруке које могу да помогну превенцији насиља. Поред кутије поверења, тим је на видном месту поставио и мапу школе, односно мапу унутрашње заштитне мреже са контактима који су на располагању ученицима.

Криминолог и психолог из Центра за девијантно понашање из Новог Сада су одржали радионице са ученицима од V-VIII разреда о злоупотреби информационих технологија и начинима заштите: „Насиље и злостављање путем електронског насиља“.
 

• Сарадња са родитељима

Сарадња са родитељима обухвата њихово информисање, мотивисање и оснаживање да се укључе у превенцију насиља у школи. На родитељским састанцима задатак одељенских старешина је да истакну важност сарадње породице и школе. Приручници „Шта је данас било у школи“ је подељено свим родитељима, а на родитељским састанцима одвијале су се дискусије о актуелним темама везаним за насиље и низ превентивних радионица које се тичу њихових и дечјих права, одговорности, улогу запослених у школи, васпитни рад наставника итд.

Савет родитеља је још једна важна карика у програму Школа без насиља. Представник Савета родитеља је такође био учесник у потписивању Меморандума са локалним институцијама, односно стварању спољашње заштитне мреже.

Родитељи су били и учесници семинара  „Насиље и злостављање путем електронског насиља“ које је организовано у нашој школи. Родитељи су имали прилику да сазнају више о злоупотреби информационих технологија и како да помогну својој деце када је у питању електронско насиље.
 

• Сарадња са другим школама и локалном заједницом

У марту 2014. године у великој сали општине Бечеј представници институција локалне самоуправе и основних школа из Бечеја потписали су меморандум о сарадњи. Ова сарадња има за циљ стварање сигурног окружења за децу, односно успостављање и функционисање спољашње заштитне мреже. На овај начин су и други системи укључени у превенцију насиља међу децом. Меморандум су потписали поред наше школе и остале школе у Бечејској општини, Дом здравља Бечеј, Савет за безбедност ОБ, просветни испектор, Центар за социјални рад, Градско позориште, Православна црква, Римокатоличка црква, Савез спортова ОБ, Локална самоуправа, председник општине, Полицијска управа, Друштво пријатеља деце, Школска управа Нови Сад и Локални медији.

Leave a Reply

Enjoy this blog? Please spread the word :)