ОШ Бора Станковић, Вучје

Основна школа „Бора Станковић“ у Вучју, недавно је прославила свој 93. рођендан (школа је почела са радом 1919. године) у приватним просторијама, да би се 1952/53. године преселила у зграду у којој је и данас. У периоду од 1962. па до 1966. године дограђене су нове ламеле па тако школа данас располаже већим бројем учионица него тада. Кроз своју дугу традицију, школа је добила низ значајних признања. За изузетне резултате у области васпитања и образовања школа је 1971. године добила Октобарску награду Општине Лесковац, а повељу Републичке награде „25.мај“ 1979. године.

Основна школа „Бора Станковић“ у Вучју окупља децу основношколског узраста из Поречких насеља: Вучја, Брзе, Бунушког Чифлука, Влашког Поља, Белог Потока, Накривња, Накривањског Чифлука, Радоњице, Горње и Доње Бунуше и Чукљеника. Своју делатност остварује у укупно 6 издвојених објеката:

– Централном осморазредном школом у Вучју са

– Осморазредном школом у Бунушком Чифлуку

– Четвороразредном школом у Брзи

– Четвороразредном школом у Накривњу

– Четвороразредном школом у Белом Потоку

– Четвороразредном школом у Чукљенику

Учешће школе у програму
За учествовање у програму « Школа без насиља» школа се пријавила јула 2010. године након прибављене сагласности наставничког већа, савета родитеља и Школског одбора. Реализација пројекта почела септембра 2011. године. До сада смо, у сарадњи са менторком програма Јасмином Гоцић остварили следеће активности:

1.) ПОТПИСИВАЊЕ МЕМОРАНДУМА ИЗМЕЂУ ШКОЛЕ И УНИЦЕФ – а
Потписивање меморандума обављено 30. 9. 2011. године. Представник УНИЦЕФ – а је био Дарко Несторовић, а ЈП ПТТ Србије Борка Павловић и Сандра Милић из ПТТ Лесковац.У име школе Меморандум потписао директор школе, г – дин Мирослав Станојевић. Потписивање Меморандума пратио је свечани програм који су припремили ученици и наставници школе, уз велико присуство родитеља, представника локалне заједнице и представника ЈП ПТТ, као донатори пројекта.

2.) МЕДИЈСКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА – 4. 10. 2011. ГОДИНЕ
Психолог школе Маја Алексић и менторка јасмина Гоцић гостовале у програму ТВ Лесковац  и промовисале програм и рад школе.

3.) САСТАНАК СА ШТ – ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРОГРАМА ТИМУ И УПОЗНАВАЊЕ СА ПРЕДСТОЈЕЋИМ АКТИВНОСТИМА

4.) Састанку присуствовали чланови тима из школе и локалне заједнице 13. 10. 2011. године. Ментор упознао чланове тима и представио програм ШБН.

5.) НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ-
7. 11. 2011. године програм и планиране активности представљене Наставничком већу.

6.) ИСТРАЖИВАЊЕ
Истраживање о учесталости и различитим облицима насиља обављено 25. 11. 2011. године са запосленима у школи. Упитник је попунило 82 запослена. 15. 12. 2011. Године истраживање обављено са ученицима од 3 – 8 разреда. Укупно 491 ученик учествовао у испитивању. После уноса података, резултати су прослеђени Институту за психологију на обраду.

7.) ОБУКА О НЕНАСИЉУ И ЗАШТИТНИМ МРЕЖАМА
Обуци присуствовали запослени у школи, а рад се одвијао у три групе од 23 – 25. 1. 2012. године. Укупно је било присутно у све три групе 74 запослених

8.) ОБУКА УЧИТЕЉА ЗА АНИМИРАНИ ФИЛМ ” УААА  НЕПРАВДА….”
Одржана 23. 2. 2012. године. Током семинара учитељи су упознати са садржајем филма, кога чини пет епизода са тематиком насиља, дискриминације, предрасуда, али и сарадње и заједничког решавања проблема. Филм је настао као резултат рада групе ” Хајде да….” Након едукације, учитељи одрадили пет радионица са ученицима. Било је присутно 27 учесника.

9.) САСТАНАК СА ШТ- 27. 3. 2012. године
Договор ментора и ШТ о начину презентације резултата истраживања и подела улога у тиму.

10.) ПРЕЗЕНТАЦИЈА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА
Наставном особљу и осталим радницима презентовани резултати истраживања 3. 4. 2012. Године.Резултати су презентовани кроз пет категорија – I Ученици као жртве насиља,II Ученици као насилници, III Наставници као насилници и жртве, IV Реаговање на насиље и V Веровање одраслих о насиљу. Презентацију реализовали чланови ШТ(Маја, Тоне, Иван, Драган) и ментор. Презентација се одвијала у две групе и то у првој је било 36 учесника, а у другој 19.На родитељским састанцима разредне старешине треба да упознају родитеље са резултатима истраживања, као и ученике на разредним часовима.

11.) ОБУКА – ПРАВИЛА, ВРЕДНОСТИ И РЕСТИТУЦИЈА
Обука се одвијала у три дана и три групе. Од 18 – 20. 4. 2012. године. Прва група имала 14 учесника, друга 21, а трећа 29. У обуци су учествовали запослени у школи

12.) ОБУКА РАЗРЕДНИХ СТАРЕШИНА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ РАД СА
РОДИТЕЉИМА Обука је реализована 11. 5. 2012. године у две групе. У првој је било 15 учесника, а у другој 19. Разредне старешине имају задатак да реализују 4 радионице са родитељима и мо томе известе ШТ.

13.) САСТАНАК СА ШТ
31. 5. 2012. године – Извештај о реализованим активностима.

14.) ОБУКА ЗА НАСТАВНИКЕ УПРАВЉАЊЕ ОДЕЉЕЊЕМ
29. – 30. 8. 2012. године – Обука реализована у две групе. У првој било 33 учесника, у другој 29.

15.) ОБУКА РАЗРЕДНИХ СТАРЕШИНА ЗА ПРЕВЕНТИВНЕ РАДИОНИЦЕ
21 – 22. 9. 2012. године – Обука се одвијала у две групе. У првој је било 17 учесника, у другој 20. Све разредне сарешине добиле су материјал и треба да организују радионице са ученицима. Свака ОЗ треба да донесе правила одељења, а затим од најфреквентнијих правила да се направи листа школских правила.

16.) ОБУКА САРАДНИКА ЗА ВРШЊАЧКИ ТИМ25. 10. 2012. године – Састанку су присуствовала 2 сарадника ВТ и 2 стручна сарадника. Сарадници ВТ треба са разредним стрешинама са изврше одабир ученика од петог до седмог разреда и формирају ВТ. Треба да се изврши обука ВТ(кроз 6 сусрета), а затим ВТ са ШТ преузима улогу и помаже својим активностима у остваривању циља пројекта, тј. смањења насиља у школи.

17.) ДОНОШЕЊЕ ШКОЛСКИХ ПРАВИЛА
Децембра 2012. године, на основу одељенских правила, у сарадњи са ученицима донета су школска правила која су истакнута на видном месту у централној и издвојеним одељењима школе.

18.) ФОРМИРАЊЕ УНУТРАШЊЕ ЗАШТИТНЕ МРЕЖЕ 23.01.2012. ГОДИНЕЗапослени су упознати са корацима реаговања у случају насиља, а у школи је постављен велики пано са илустрацијом и описом појединачних корака.

19.) ФОРУМ ТЕАТАР
Прве припреме и представе кренуле су септембра 2012. године

20.) ЕДУКАЦИЈА ВРШЊАЧКОГ ТИМА И ПЛАН АКТИВНОСТИ
Формирање и радионице са вршњачким тимом трајале су од децембра до марта 2013. године.

21.) ФУНКЦИОНИСАЊЕ УЗМ

22.) УСПОСТАВЉАЊЕ СПОЉАШЊЕ ЗАШТИТНЕ МРЕЖЕ
30.05.2013. одржан је састанак тима са представницима Дома здравља у Вучју и Полицијске управе у Лесковцу на којем се разговарало о начинима и поступцима реаговања у случају насиља

23.) САМОВРЕДНОВАЊЕШкола се током 2012. године самовредновала из кључне области « Подршка ученицима», а школски тим за безбедност редовно прати реализацију свих предвиђених активности.Вести (овде све што имају по неким датумима било формиранје ВТ, или нека радионица коју су одржали или сарадња коју су остварили са различитим партнерима и сл. По датумима или неком временском периоду, макар месец да буде одредница).
У току школске 2012/13. године реализоване су следеће активности;

– Децембра 2012. године формиран је вршњачки тим кога чине ученици петог, шестог и седмог разреда, а чија је улога посредовање у решавању сукоба и превентивно деловање;

– Чланови Форум театра организовали су више предтава за ученике нижих разреда са тематиком решавања конкретних насилних ситуација (током септембра, фебруара, марта и маја);

– Организован је Светосавски квиз за ученике као вид превентивног деловање за сузбијање насиља (27.01.2013. године);

– Подстицано је учествовање на конкурсима и такмичењима (рециклажа, ликовни конкурси,);

– Формирана унутрашња заштитна мрежа, односно прецизиране су улоге свих актера образовно васпитног рада у процесу реаговања на уочене насилне ситуације;

– Израђен је пано унутрашње заштитне мреже са појашњеним улогама наставника, стручних сарадника и директора у процесу реаговања на насиље (за Вучје и издвојена одељења);

– Одељењске старешине су одржале превентивне радионице са ученицима и  заједнички формирали одељенска правила;

– У сарадњи са ученицима донешена су школских правила понашања (израда паноа за Вучје и издвојена одељења);

– Октобра 2012. у оквиру обележавања Дечје недеље организоване су позоришне представа за ученике млађих разреда („Срећа, Прича о позоришту…“), спортски и литерарни сусрети ученика поречког краја;

– Школски лист „ Весник“, који излази на дан школе 30.03.2013. године добио је одељак посвећен програму „Школа без насиља“ са посебним освртом на форум театар, школска правила и вршњачки тим;

– Одржавани су редовни састанци тима за безбедност ученика (разматрање ситуације у школи, попуњавање образаца);

– Појачано је дежурство наставника, редарство ученика и одржан састанак Ђачког парламента са овом тематиком;

– Реализована је свечана академија поводом прославе Дана школе (30.03.2013. године), где су посебно истакнута имена ученика  који остварују значајне резултате;

– Изречено је неколико васпитних и васпитно дисциплинских мера и ученици су јавно обавештени о томе;

– Уведене су мере реституције – за поломљену клупу , столицу стакло ученици надокнађују школи предмет.

– Имена запослених који су чланови тима за безбедност истакнута су на видном месту;

– Одржане су посебне радионице са родитељима;

– Организована су такмичења одељенских заједница на крају сваког класификационог периода;

– Одељенске старешине од септембра 2012. године воде евиденцију о насилном понашању у одељењу;

– У извештај одељенског старешине укључен и извештај о броју и врсти насилних ситуација у одељењу;

– Остварена је сарадња са полицијом, Центром за социјални рад, Домом здравља Вучје (мај 2013.)

– Посећене су бројне изложбе у Дому културе;

Leave a Reply

Enjoy this blog? Please spread the word :)