Школа Без Насиља

Шта је насиље?

Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства деце/ученика.

Насиље може имати различите форме/облике:

• Физичко насиље се односи на понашање које доводи до стварног или потенцијалног телесног повређивања детета/ученика.Примери физичког насиља су: ударање, шутирање, гурање, шамарање, чупање, дављење, бацање,гађање, напад оружјем, тровање, паљење, посипање врућом водом, ускраћивање хране, сна и сл.

ОШ Север Ђуркић

О школи

Наша школа је двојезична. На почетку школске 2013/2014. године у школу је уписано 527 ученика, распоређених у 28 одељењa: 20 одељења на српском наставном језику и 8 одељења на мађарском наставном језику. Настава је организована у две смене. Једну смену чине ученици од I-IV разреда, а другу ученици од V-VIII разреда. Већина ученика наше школе је из самог града Бечеја, а одређен број су путници из околних места, Милешева, Дрљана, Новог Села, Бачког Петровог села. У школи је запослено 74 радника. Имамо млад стручан наставни кадар. У школи негујемо добре мађунационалне односе, тимски рад, отворени смо за сарадњу, бринемо о заштити животне средине (еколошка секција, имамо компостер) негујемо спортски и такмичарски дух код деце. Специфични смо по добрим резултатима на такмичењима и завршним испитима, као и по томе што одржавамо радионице за будуће прваке и негујемо мултикултурални идентитет средине у којој живимо. Поред информатике, наша школа је понудила као изборне предмете: мађарски језик са елементима националне културе, чуваре природе, народну традицију, лепо писање, хор и оркестар, цртање, сликање и вајање. Ми смо једина школа у нашој Општини у којој ученици као други страни језик могу да уче, поред немачког језика и шпански језик.

Визија школе – Желимо да постанемо школа која ће бити препознатљива у граду и шире по квалитетном образовању ученика, који ће имати компетенције за даље школовање и применљиво знање, као и школа која ће путем акција у сарадњи са Ђачким парламентом и свим расположивим ресурсима друштвене средине радити на развоју и подизању културне свести ученика наше школе.

Мото школе – На основу анализе рада на ШРП као и издвајања приоритета, мото школе је да се на основу обуке наставника за образовне стандарде, побољша наствани процес, подигне ниво културне свести, активнијим учешћем ученика у самом наставном процесу где ће стећи применљива знања и копетенције потребне за даље образовање.

 

Превенција насиља у школи

• Школа без насиља

Датум када је школа започела реализацију програма 30.10.2012.

Ко је обезбедио средства:

Име и презиме ментора: Маргарита Берчек

Добила плакету у октобру 2012. године.
 

• Искуство у Школи без насиља

Бити део програма „Школа без насиља“ за нашу школу, ученике као и целокупан колектив, има велики значај. Свака планирана акција и активност имала је и низ добробити, али и низ подручја на којима је требало уложити додатни напор. Кроз разговоре са децом и родитељима, као и низ идеја који су запослени у нашој школи имали, превазишли смо изазове са којима смо се сусретали.
 

• Тим за заштиту деце од насиља

Тим за заштиту деце од насиља ОШ «Север Ђуркић»
чланову тима
 1. Бранкица Тапавица
 1. Далила Дујаковић, секретар школе (правник)
 1. Милка Пашин, педагог школе
 1. Бланка Окука, психолог школе
 1. Саша Љубовић, наставник математике

 

 1. Биљана Јовић, наставник веронауке
 1. Ружица Срдановић, наставник разредне наставе
 1. Ангелина Гортва, наставник разредне наставе
 1. Лука Пејић, представник Ђачког парламента
 1. Андреа Галго Ференци, представник локалне управе
 1.  Душка Мишковић, представник родитеља

 

• Програм заштите деце од насиља

Програм заштите деце од насиља је саставни део Школског програма и Годишњег плана рада школе. У њима се налази План тима за заштиту деце/ученика од насиља, дефинисани су основни појмови који се тичу вршњачког насиља, као и врсте и облици насиља. Основни принципи, циљеви програма и процедуре у интервенцији су такође део програма заштите деце од насиља. Нови део овог програма тиче се унутрашње и спољашње заштитне мреже, које имају за циљ повећање безбедности ученика у и ван школе, као и сарадњу школе са осталим институцијама.

• Активности наставника

Активност наставника се састоји осим превенције сваког облика насиља, стварње позитивне атмосфере и повећање емоционалне кохезије. Једно од задужења наставника, као и свих запоселних, је и евидентирање било којег акта насиља на посебном образцу за евидентирање и документовање насиља. Такође, њихов задатак је и упућивање ученика коме се све могу обратити уколико су сведоци или жртве насиље.
 

Тим за заштиту деце од насиља, стручна служба и директор школе су били, у децембру 2013. године, на дводневном семинару „Насиље и злостављање путем електронског насиља“ који је одржан од стране Центра за девијантно понашање из Новог Сада.

На часовима ЧОС-а одељењске старешине су одржавале низ превентивних радионица. Неке од тема одржаних радионица су ненасилна комуникација, толеранција, поштовање, итд. Циљ ових радионица је стицање знања и вештина за смањивање насиља.

Осим радионица, одељењске старешине су са својим ученицима одредили правила понашања: „одељењска правила“. Ова правила су исписана на хамер папиру који су ученици украсили и који је окачен у свакој учионици.

Родитељски састанци су још један део деловања наставника. На родитељским састанцима родитељи добијају информације о њиховим правима и дужностима, учествују у радионицама и обавештавају се о догађајима који се тичи програма Школа без насиља.
 

• Активности ученика

На почетку школске године именовани су чланови и координатор Вршњачког тима. Вршњачки тим чине ученици 7. и 8. разреда, а активно сарађују са члановима Ђачког парламента. Први задатак била је промоција тима осталим ученицима и упознавање ученика са начином рада, њихово укључивање, као и које особине и способности могу да допринесу раду тима. На састанцима чланови уче шта је то сарадња, тимски рад, планирају акције тима акције тима, уче које вредности треба неговати и како да кроз комуникацију и уважавање решавају проблеме у школи.

Кутија поверења је на видном месту у школи, у холу школе и у њој ученици остављају своја мишљења, предлоге и поруке које могу да помогну превенцији насиља. Поред кутије поверења, тим је на видном месту поставио и мапу школе, односно мапу унутрашње заштитне мреже са контактима који су на располагању ученицима.

Криминолог и психолог из Центра за девијантно понашање из Новог Сада су одржали радионице са ученицима од V-VIII разреда о злоупотреби информационих технологија и начинима заштите: „Насиље и злостављање путем електронског насиља“.
 

• Сарадња са родитељима

Сарадња са родитељима обухвата њихово информисање, мотивисање и оснаживање да се укључе у превенцију насиља у школи. На родитељским састанцима задатак одељенских старешина је да истакну важност сарадње породице и школе. Приручници „Шта је данас било у школи“ је подељено свим родитељима, а на родитељским састанцима одвијале су се дискусије о актуелним темама везаним за насиље и низ превентивних радионица које се тичу њихових и дечјих права, одговорности, улогу запослених у школи, васпитни рад наставника итд.

Савет родитеља је још једна важна карика у програму Школа без насиља. Представник Савета родитеља је такође био учесник у потписивању Меморандума са локалним институцијама, односно стварању спољашње заштитне мреже.

Родитељи су били и учесници семинара  „Насиље и злостављање путем електронског насиља“ које је организовано у нашој школи. Родитељи су имали прилику да сазнају више о злоупотреби информационих технологија и како да помогну својој деце када је у питању електронско насиље.
 

• Сарадња са другим школама и локалном заједницом

У марту 2014. године у великој сали општине Бечеј представници институција локалне самоуправе и основних школа из Бечеја потписали су меморандум о сарадњи. Ова сарадња има за циљ стварање сигурног окружења за децу, односно успостављање и функционисање спољашње заштитне мреже. На овај начин су и други системи укључени у превенцију насиља међу децом. Меморандум су потписали поред наше школе и остале школе у Бечејској општини, Дом здравља Бечеј, Савет за безбедност ОБ, просветни испектор, Центар за социјални рад, Градско позориште, Православна црква, Римокатоличка црква, Савез спортова ОБ, Локална самоуправа, председник општине, Полицијска управа, Друштво пријатеља деце, Школска управа Нови Сад и Локални медији.

Школско форум позориште за школу без насиља

ШТА ЈЕ ФОРУМ ПОЗОРИШТЕ

Форум позориште је, као један од облика «Позоришта потлачених», осмислио и развио током седамдесетих година двадесетог века бразилски позоришни педагог и редитељ Аугусто Боал, као специфичну врсту отвореног позоришта које својим представама реагује на актуелне, често врло осетљиве теме, посебно се фокусирајући на друштвене проблеме које је углавном тешко, али не и немогуће решити.

У Форум позоришту су сви активни учесници, и они на позорници и они у публици, јер кроз игру улога и изабране драмске ситуације, прорађују проблеме који их се тичу и који их притискају, заједно покушавајући наћи прихватљива решења.

У протеклих тридесет година Форум је постао врло популаран и проширио се по целом свету те данас представља незаобилазан облик рада када се жели подржати одређена друштвена акција која тежи да се одређене ствари освесте и самим тим доведу до могућности промене.

Представе Форум позоришта играју глумци који су прошли посебну припрему за овакву врсту рада – од истраживања тема и садржаја за представу до интеракције с публиком – када заједно истражују могуће теме или испробавају могуће начине “понашања и деловања ликова у проблемским ситуацијама” како би пронашли најприхватљивија решења и оснажили се за такву врсту ситуација у свакодневном животу.

ОШ Бора Станковић, Вучје

Основна школа „Бора Станковић“ у Вучју, недавно је прославила свој 93. рођендан (школа је почела са радом 1919. године) у приватним просторијама, да би се 1952/53. године преселила у зграду у којој је и данас. У периоду од 1962. па до 1966. године дограђене су нове ламеле па тако школа данас располаже већим бројем учионица него тада. Кроз своју дугу традицију, школа је добила низ значајних признања. За изузетне резултате у области васпитања и образовања школа је 1971. године добила Октобарску награду Општине Лесковац, а повељу Републичке награде „25.мај“ 1979. године.

Основна школа „Бора Станковић“ у Вучју окупља децу основношколског узраста из Поречких насеља: Вучја, Брзе, Бунушког Чифлука, Влашког Поља, Белог Потока, Накривња, Накривањског Чифлука, Радоњице, Горње и Доње Бунуше и Чукљеника. Своју делатност остварује у укупно 6 издвојених објеката:

– Централном осморазредном школом у Вучју са

– Осморазредном школом у Бунушком Чифлуку

– Четвороразредном школом у Брзи

– Четвороразредном школом у Накривњу

– Четвороразредном школом у Белом Потоку

– Четвороразредном школом у Чукљенику

Учешће школе у програму
За учествовање у програму « Школа без насиља» школа се пријавила јула 2010. године након прибављене сагласности наставничког већа, савета родитеља и Школског одбора. Реализација пројекта почела септембра 2011. године. До сада смо, у сарадњи са менторком програма Јасмином Гоцић остварили следеће активности:

1.) ПОТПИСИВАЊЕ МЕМОРАНДУМА ИЗМЕЂУ ШКОЛЕ И УНИЦЕФ – а
Потписивање меморандума обављено 30. 9. 2011. године. Представник УНИЦЕФ – а је био Дарко Несторовић, а ЈП ПТТ Србије Борка Павловић и Сандра Милић из ПТТ Лесковац.У име школе Меморандум потписао директор школе, г – дин Мирослав Станојевић. Потписивање Меморандума пратио је свечани програм који су припремили ученици и наставници школе, уз велико присуство родитеља, представника локалне заједнице и представника ЈП ПТТ, као донатори пројекта.

2.) МЕДИЈСКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА – 4. 10. 2011. ГОДИНЕ
Психолог школе Маја Алексић и менторка јасмина Гоцић гостовале у програму ТВ Лесковац  и промовисале програм и рад школе.

3.) САСТАНАК СА ШТ – ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРОГРАМА ТИМУ И УПОЗНАВАЊЕ СА ПРЕДСТОЈЕЋИМ АКТИВНОСТИМА

4.) Састанку присуствовали чланови тима из школе и локалне заједнице 13. 10. 2011. године. Ментор упознао чланове тима и представио програм ШБН.

5.) НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ-
7. 11. 2011. године програм и планиране активности представљене Наставничком већу.

6.) ИСТРАЖИВАЊЕ
Истраживање о учесталости и различитим облицима насиља обављено 25. 11. 2011. године са запосленима у школи. Упитник је попунило 82 запослена. 15. 12. 2011. Године истраживање обављено са ученицима од 3 – 8 разреда. Укупно 491 ученик учествовао у испитивању. После уноса података, резултати су прослеђени Институту за психологију на обраду.

7.) ОБУКА О НЕНАСИЉУ И ЗАШТИТНИМ МРЕЖАМА
Обуци присуствовали запослени у школи, а рад се одвијао у три групе од 23 – 25. 1. 2012. године. Укупно је било присутно у све три групе 74 запослених

8.) ОБУКА УЧИТЕЉА ЗА АНИМИРАНИ ФИЛМ ” УААА  НЕПРАВДА….”
Одржана 23. 2. 2012. године. Током семинара учитељи су упознати са садржајем филма, кога чини пет епизода са тематиком насиља, дискриминације, предрасуда, али и сарадње и заједничког решавања проблема. Филм је настао као резултат рада групе ” Хајде да….” Након едукације, учитељи одрадили пет радионица са ученицима. Било је присутно 27 учесника.

9.) САСТАНАК СА ШТ- 27. 3. 2012. године
Договор ментора и ШТ о начину презентације резултата истраживања и подела улога у тиму.

10.) ПРЕЗЕНТАЦИЈА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА
Наставном особљу и осталим радницима презентовани резултати истраживања 3. 4. 2012. Године.Резултати су презентовани кроз пет категорија – I Ученици као жртве насиља,II Ученици као насилници, III Наставници као насилници и жртве, IV Реаговање на насиље и V Веровање одраслих о насиљу. Презентацију реализовали чланови ШТ(Маја, Тоне, Иван, Драган) и ментор. Презентација се одвијала у две групе и то у првој је било 36 учесника, а у другој 19.На родитељским састанцима разредне старешине треба да упознају родитеље са резултатима истраживања, као и ученике на разредним часовима.

11.) ОБУКА – ПРАВИЛА, ВРЕДНОСТИ И РЕСТИТУЦИЈА
Обука се одвијала у три дана и три групе. Од 18 – 20. 4. 2012. године. Прва група имала 14 учесника, друга 21, а трећа 29. У обуци су учествовали запослени у школи

12.) ОБУКА РАЗРЕДНИХ СТАРЕШИНА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ РАД СА
РОДИТЕЉИМА Обука је реализована 11. 5. 2012. године у две групе. У првој је било 15 учесника, а у другој 19. Разредне старешине имају задатак да реализују 4 радионице са родитељима и мо томе известе ШТ.

13.) САСТАНАК СА ШТ
31. 5. 2012. године – Извештај о реализованим активностима.

14.) ОБУКА ЗА НАСТАВНИКЕ УПРАВЉАЊЕ ОДЕЉЕЊЕМ
29. – 30. 8. 2012. године – Обука реализована у две групе. У првој било 33 учесника, у другој 29.

15.) ОБУКА РАЗРЕДНИХ СТАРЕШИНА ЗА ПРЕВЕНТИВНЕ РАДИОНИЦЕ
21 – 22. 9. 2012. године – Обука се одвијала у две групе. У првој је било 17 учесника, у другој 20. Све разредне сарешине добиле су материјал и треба да организују радионице са ученицима. Свака ОЗ треба да донесе правила одељења, а затим од најфреквентнијих правила да се направи листа школских правила.

16.) ОБУКА САРАДНИКА ЗА ВРШЊАЧКИ ТИМ25. 10. 2012. године – Састанку су присуствовала 2 сарадника ВТ и 2 стручна сарадника. Сарадници ВТ треба са разредним стрешинама са изврше одабир ученика од петог до седмог разреда и формирају ВТ. Треба да се изврши обука ВТ(кроз 6 сусрета), а затим ВТ са ШТ преузима улогу и помаже својим активностима у остваривању циља пројекта, тј. смањења насиља у школи.

17.) ДОНОШЕЊЕ ШКОЛСКИХ ПРАВИЛА
Децембра 2012. године, на основу одељенских правила, у сарадњи са ученицима донета су школска правила која су истакнута на видном месту у централној и издвојеним одељењима школе.

18.) ФОРМИРАЊЕ УНУТРАШЊЕ ЗАШТИТНЕ МРЕЖЕ 23.01.2012. ГОДИНЕЗапослени су упознати са корацима реаговања у случају насиља, а у школи је постављен велики пано са илустрацијом и описом појединачних корака.

19.) ФОРУМ ТЕАТАР
Прве припреме и представе кренуле су септембра 2012. године

20.) ЕДУКАЦИЈА ВРШЊАЧКОГ ТИМА И ПЛАН АКТИВНОСТИ
Формирање и радионице са вршњачким тимом трајале су од децембра до марта 2013. године.

21.) ФУНКЦИОНИСАЊЕ УЗМ

22.) УСПОСТАВЉАЊЕ СПОЉАШЊЕ ЗАШТИТНЕ МРЕЖЕ
30.05.2013. одржан је састанак тима са представницима Дома здравља у Вучју и Полицијске управе у Лесковцу на којем се разговарало о начинима и поступцима реаговања у случају насиља

23.) САМОВРЕДНОВАЊЕШкола се током 2012. године самовредновала из кључне области « Подршка ученицима», а школски тим за безбедност редовно прати реализацију свих предвиђених активности.Вести (овде све што имају по неким датумима било формиранје ВТ, или нека радионица коју су одржали или сарадња коју су остварили са различитим партнерима и сл. По датумима или неком временском периоду, макар месец да буде одредница).
У току школске 2012/13. године реализоване су следеће активности;

– Децембра 2012. године формиран је вршњачки тим кога чине ученици петог, шестог и седмог разреда, а чија је улога посредовање у решавању сукоба и превентивно деловање;

– Чланови Форум театра организовали су више предтава за ученике нижих разреда са тематиком решавања конкретних насилних ситуација (током септембра, фебруара, марта и маја);

– Организован је Светосавски квиз за ученике као вид превентивног деловање за сузбијање насиља (27.01.2013. године);

– Подстицано је учествовање на конкурсима и такмичењима (рециклажа, ликовни конкурси,);

– Формирана унутрашња заштитна мрежа, односно прецизиране су улоге свих актера образовно васпитног рада у процесу реаговања на уочене насилне ситуације;

– Израђен је пано унутрашње заштитне мреже са појашњеним улогама наставника, стручних сарадника и директора у процесу реаговања на насиље (за Вучје и издвојена одељења);

– Одељењске старешине су одржале превентивне радионице са ученицима и  заједнички формирали одељенска правила;

– У сарадњи са ученицима донешена су школских правила понашања (израда паноа за Вучје и издвојена одељења);

– Октобра 2012. у оквиру обележавања Дечје недеље организоване су позоришне представа за ученике млађих разреда („Срећа, Прича о позоришту…“), спортски и литерарни сусрети ученика поречког краја;

– Школски лист „ Весник“, који излази на дан школе 30.03.2013. године добио је одељак посвећен програму „Школа без насиља“ са посебним освртом на форум театар, школска правила и вршњачки тим;

– Одржавани су редовни састанци тима за безбедност ученика (разматрање ситуације у школи, попуњавање образаца);

– Појачано је дежурство наставника, редарство ученика и одржан састанак Ђачког парламента са овом тематиком;

– Реализована је свечана академија поводом прославе Дана школе (30.03.2013. године), где су посебно истакнута имена ученика  који остварују значајне резултате;

– Изречено је неколико васпитних и васпитно дисциплинских мера и ученици су јавно обавештени о томе;

– Уведене су мере реституције – за поломљену клупу , столицу стакло ученици надокнађују школи предмет.

– Имена запослених који су чланови тима за безбедност истакнута су на видном месту;

– Одржане су посебне радионице са родитељима;

– Организована су такмичења одељенских заједница на крају сваког класификационог периода;

– Одељенске старешине од септембра 2012. године воде евиденцију о насилном понашању у одељењу;

– У извештај одељенског старешине укључен и извештај о броју и врсти насилних ситуација у одељењу;

– Остварена је сарадња са полицијом, Центром за социјални рад, Домом здравља Вучје (мај 2013.)

– Посећене су бројне изложбе у Дому културе;

Прва конференција мреже “Школа без насиља”

Конференција Министарства просвете и УНИЦЕФ-а посвећена
превенцији насиља над и међу децом у образовно–васпитном систему и Мрежи Школа без насиља

Београд, 9. април 2009. године – На дводневној конференцији “Ка сигурном и подстицајном окружењу за децу” која је окупила више од 300 представника просветних радника, локалних самоуправа, ученика и родитеља из Србије, као и представнике надлежних министарстава, УНИЦЕФ-а и менторе у Програму ’’Школа без насиља’’, представљени су резултати и даљи планови у реализацији системског плана акције за превенцију насиља у образовно-васпитним установама и стварању сигурног и подстицајног окружења за децу.

На Конференцији је представљен и Приручник за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

На свечаном отварању скупу су се обратили министар просвете др Жарко Обрадовић, директорка канцеларије УНИЦЕФ-а у Србији госпођа Јудита Рајхенберг и директор Британског савета у Србији господин Ендру Глас.

Enjoy this blog? Please spread the word :)